Seminar Passende zorg in Pekela druk bezocht

Geplaatst: woensdag 21 februari 2024 om 09:55 | Views: 4890

Auteur: Alex Ottens

PEKELA - Donderdag 8 februari was er in sporthal De Spil in Nieuwe Pekela het seminar Passende Zorg in Pekela. Het seminar werd georganiseerd door Huisartsenpraktijk B75 en Fyzigo Leefstijl - Revalidatie -Therapie. Voor dit seminar waren alle zorgverlenende- en welzijnsorganisaties werkzaam in Pekela uitgenodigd. Maar liefst 75 mensen van 26 zorg- en welzijnsorganisaties waren aanwezig. Diverse sprekers zorgden voor een middagvullend programma. Alex Ottens van Fyzigo was dagvoorzitter van het seminar.

Doel en aanleiding
Doel van het seminar was om de zorg in Pekela bewust te maken van alle organisatorische veranderingen waar we voor staan om ook in de toekomst voldoende goede zorg beschikbaar te hebben in Nederland, in de regio en dus ook in Pekela.
De zorgvraag wordt steeds groter. Het wordt steeds lastiger om voldoende personeel aan te trekken en de kosten rijzen de pan uit. We zullen met steeds minder zorgverleners steeds meer zorg moeten verlenen. Dat vraagt verandering in denken en doen hoe we de zorg in zijn algemeenheid gaan organiseren. Het moet beter en het moet efficiënter.

Presentatie Ferry Koper
Ferry Koper is epidemioloog en strategisch adviseur innovaties en nieuwe netwerken in zorg, vitaliteit en gezondheid. Hij begeleidt meerdere zorgorganisaties en coöperaties in Nederland bij veranderingen in de zorg. Ferry gaf in een bijna 2 uur durende lezing een inzage in de context van al deze veranderingen en hoe het zover heeft kunnen komen. Vele factoren liggen daaraan ten grondslag. De oplossing ligt dan ook niet alleen in het anders organiseren van de zorg maar ook aan het voorkomen dat mensen ziek worden zodat zij dus geen of minder snel zorg nodig hebben. In Groningen en in Pekela lopen al veel projecten om mensen te motiveren om gezonder te leven. Inzetten op meer gezonde jaren is een van de sleutels om te komen tot minder druk op de zorg. Ook zullen we de zorg aantrekkelijk moeten houden voor medewerkers onder meer door de ervaren werkdruk te verminderen. Betere samenwerking en coördinatie tussen zorgorganisaties en zorgverleners moet voorkomen dat er onnodig of te veel zorg wordt geleverd aan een patiënt. Ook kan zorg met de juiste instructies soms prima door bijvoorbeeld mantelzorgers of vrijwilligers gedaan worden. Ook zorginnovatie kan deels een bijdrage leveren aan de oplossing van het probleem.

Presentatie Erwin Hensbergen / 2diabeat
Na Ferry koper waren er een tweetal korte presentaties van projecten die momenteel in Pekela in ontwikkeling zijn. Erwin Hensbergen van Vita Salis sprak over 2diabeat. Een landelijk project om de opmars van diabetes te stoppen. En dat is hard nodig want al 1 miljoen mensen hebben diabetes type 2 en dat aantal stijgt. 2diabeat is een wijkgerichte aanpak. De sleutel in het programma zijn de lokale aanjagers. Er wordt ingezet op 4 pijlers: beweging, voeding, ontspanning en slaap en mentale gezondheid. Voor meer info zie www.2diabeat.nl

Presentatie Eva Raga Oroño / GoGokids beweeggroep
Vervolgens presenteerde kinderfysiotherapeut i.o. en leefstijlcoach van Fyzigo Eva Raga Oroño de GoGokids beweeggroep. GoGokids is een beweeggroep voor kinderen uit Pekela van 8 tot 15 jaar met overgewicht. In 20 weken tijd worden sporten beweeglessen gegeven waarbij kinderen kennismaken met het gevarieerde lokale sportaanbod in de gemeente met als doel om na het volgen van het beweegprogramma daarin door te stromen. Het beweegprogramma is een samenwerking tussen Fyzigo Leefstijl-Revalidatie-Therapie, De Badde, diëtistenpraktijk Pura Vida en lokale sportverenigingen. Zie voor meer informatie www.fyzigo.nl/gogokids/

De Omdenkshow
De Omdenkshow gaf wat lucht en vrolijkheid in het middag vullend programma. De omdenkshow is een show die je aan het denken zet. Maak van een probleem een kans. Omdenken begint altijd met een probleem. Zonder problemen geen omdenken. En een probleem bestaat uit twee dingen: feiten en verwachtingen. Zodra je een tegenstelling ervaart tussen die twee, tussen wat-zou-moeten-zijn en wat-is, ervaar je iets als een probleem. Door de feiten en verwachtingen grondig te onderzoeken, kun je de stap maken van ja-maar (het is niet wat het zou moeten zijn en dat is een probleem) naar ja-en (het is, wat het is). Vervolgens kijk je welke nieuwe mogelijkheden er ontstaan door de feiten volledig te accepteren, dus volledig ‘ja’ te zeggen tegen de realiteit.
In de zorg is omdenken ook een manier om met de problemen die er liggen om te gaan en de problemen die er liggen als uitdaging en kans te gaan zien. Presentatie Wouter Hulstijn / Gemeente Pekela Na de soep en broodjes volgden er nog 2 presentaties. Wouter Hulstijn gaf ons namens de gemeente Pekela een inkijkje in de samenwerking tussen de gemeente en de (huisartsen) zorg en de dorpsvisie voor Nieuwe Pekela. De gemeente Pekela wil graag een vitale gemeente zijn met basisvoorzieningen dichtbij in een goede woonomgeving.
Financieel bekeken is de gemeente slechts ten dele verantwoordelijk voor de zorg, op dit moment met name voor de WMO en de Jeugdwet, al vindt daar dus wel een verschuiving in plaats, doordat de gemeente steeds meer verantwoordelijkheden krijgt voor financiering van bepaalde zorg (projecten).

Intentieverklaring en zorgvisie
In 2022 is er een intentieverklaring tot stand gekomen tussen de gemeente Pekela, huisartsenpraktijk B75 en Fyzigo. Met de intentieverklaring in de hand zijn we bezig met een verkenning van mogelijkheden om tot nieuwbouw te komen in Nieuwe Pekela, waarbij ruimte wordt geboden voor integrale zorg, de combinatie zorg en welzijn en dergelijke. Passende zorg in Nieuwe Pekela. De juiste zorg op de juiste plek. Deze visie sluit grotendeels aan bij wat er in landelijk het integraal zorgakkoord 2023 is afgesproken. Ook kwam er in 2023 een handreiking vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten over de huisvesting van huisartsen aangezien er landelijk problemen zijn omtrent huisvesting van huisartsen. Ook dat is van belang gezien de genoemde plannen.

Dorpsvisie
Daarnaast is er ook een nieuwe dorpsvisie waar de gezamenlijke zorgvisie ook vrijwel naadloos in past. “De gemeente wil de verschillende ruimtelijke en sociale opgaven en visies op elkaar afstemmen, verbinden en integraal het dorp gaan ontwikkelen samen met de inwoners en belanghebbenden zodat het dorp toekomstbestendig wordt gemaakt.” (Voorzieningen, bereikbaarheid, woonomgeving, klimaatbestendigheid)
Zo zijn er ook plannen voor een nieuwe woonwijk nabij het Heeresmeer en het vernieuwen van het centrumgebied Nieuwe Pekela. In dit kader zijn door de gemeente inmiddels dorpshuis De Kiepe aangekocht en ligt er een voorkeursrecht (WVG) voor de gemeente op de gronden rond het Heeresmeer.

Participatieplan en planning
Er is inmiddels door de gemeente een participatieplan en een proces budget vastgesteld door de gemeenteraad in december 2023. Vanaf maart 2024 volgen er bijeenkomsten met inwoners en belanghebbenden met de gemeente en stedenbouwkundig- en architectenbureau Specht uit Groningen.
In het 2e en 3e kwartaal van 2024 wordt de visie opgesteld en deze wordt vastgesteld in het 4e kwartaal 2024 door de gemeenteraad. Vanaf het 4e kwartaal 2024 begint de uitvoering van de opgaven uit de visie.

Presentatie Dirk-Jan Roelfsema
De laatste presentatie werd gedaan door Dirk-Jan Roelfsema, huisarts en mede praktijkeigenaar van huisartsenpraktijk B75.
Huisarts Roelfsema gaf een overzicht van de cijfers hoe Pekela er cijfermatig voor staat. Bijvoorbeeld dat slechts 57% van de inwoners de eigen gezondheid als goed ervaart, terwijl dat landelijk 70% is. In Pekela hebben inwoners gemiddeld het hoogste risico (12%) op het ontwikkelen van een depressie of angststoornis, 28% van de ouderen heeft een kwetsbare gezondheid, 25% van de inwoners heeft ernstig overgewicht (landelijk 16,5%), 23% van de bevolking rookt actief (landelijk 18%) en 40% populatie heeft langdurige aandoeningen (landelijk is dat 33,4%).

Oorzaken
De oorzaken van al deze verschillen zitten onder meer in de gemiddeld lage sociaal-economische status, bovendien voldoet minder dan 40% van de inwoners aan de beweegrichtlijn. Daarnaast is er nog de dubbele vergrijzing en een relatief hoog percentage minder zelfredzame zorgcliënten.

Uitdagingen
Er liggen dus grote uitdagingen vanwege de grote gezondheidsverschillen, het hoge aantal mensen met mentale gezondheidsproblemen, een stijgende zorgvraag en daarbij een toenemende schaarste van personeel (nu al 22% werkzaam in de zorg).

Oplossingen
De oplossingen moeten we zoeken in het meer doen met de beschikbare middelen (passende zorg). We moeten ons meer richten op preventie en welzijn en het stimuleren van gezond gedrag. Het verzamelen van data kan ons helpen bij het monitoren en bijsturen van beleid. We moeten zuinig zijn op onze professionals van de toekomst (zorgmedewerkers behouden en werven). Ook moet er gewerkt worden aan het verbeteren van de mentale gezondheid (preventie, herstel en juiste zorg op de juiste plek).

Oproep vanuit de zorg aan de overheid
Er ligt een oproep vanuit een brede vertegenwoordiging van de zorg aan de overheid om te zorgen voor een sterke basis in de wijk. Richt in buurten en wijken brede centra in waarin zowel professionals uit het sociale domein als professionals uit de gezondheidszorg werkzaam zijn en betrek daarbij ook de informele zorg.
Harmoniseer ook de financieringsstructuren in het sociale domein en de gezondheidszorg. Voer bv integrale zorgmodellen in waarbij sociale diensten, welzijnsorganisaties en gezondheidszorginstellingen samenwerken om gezamenlijk in behoeften van patiënten / cliënten te voorzien.

Hoe moet dat dan?
Er moet een betere samenwerking komen tussen de verschillende disciplines (zowel de formele zorg als de welzijns professionals, maar ook met informele zorgverleners) Meer actieve betrokkenheid van de gemeenschap door middel van educatie, vrijwilligerswerk en gezondheidsambassadeurs.
Het samen ontwikkelen van gezondheidsprogramma's gericht op preventie, vroegtijdige interventie en holistische zorg.

Wat stellen wij voor?
We zijn de mogelijkheid aan het verkennen om tot een vitaliteits campus / welzijns omgeving te komen. De geplande nieuwbouw van een welzijns / gezondheidscentrum maakt daar graag deel van uit. Maar deze vitaliteits campus gaat verder dan dat het alleen een verzamelgebouw voor zorgverleners is. Wij als initiatiefnemers nemen graag de rol van aanjager op ons maar we willen en kunnen het zeker niet alleen doen.
We gaan vervolgbijeenkomsten en gesprekken plannen met alle belanghebbenden / belangstellenden. Als (in) formele zorg en welzijn staan we samen sterk.

Website
We zijn bezig om de website www.passendezorgpekela.nl te maken. Met deze website willen we een plek geven voor initiatieven die leiden tot passende zorg in Pekela en hopen we een platform te creëren voor meer en betere samenwerking van alle vormen van zorg in Pekela. Ook zal de website informatief zijn m.b.t. de voortgang van het nieuwbouwproject. Op de website kan men zich ook inschrijven voor toekomstige nieuwsbrieven.
Tevens is er een e-mailadres geopend info@passendezorgpekela.nl voor iedereen die met ons in contact wil treden omtrent het project Passende zorg in Pekela.

Afsluitend aan het seminar was er nog een dankwoord voor een aantal mensen die op de achtergrond dit seminar mede mogelijk hebben gemaakt:
Andrea Weits van De Spil
Monika Orlowska van Studio4reclame
Fred Stotefalk, fotograaf Prachtig Pekela en RTV Westerwolde
Margriet Roelfsema, Bart Harms en Rita Visser van Fyzigo

Organisatie:
Leo Hartman (projectmanager passende zorg in Pekela)
Dirk-Jan Roelfsema (huisarts en praktijkeigenaar B75)
Alex Ottens (fysiotherapeut / praktijkeigenaar Fyzigo)
Gerard Kouwenhoven (huisarts en praktijkeigenaar B75)

Fotoreportage

   Seminar Passende zorg in Pekela - Foto's Freddy Stötefalk

Aan dit artikel is meegewerkt door

Freddy Stotefalk
Fotograaf en videograaf
freddy@prachtigpekela.nl

Eerder verschenen:

25 april: Kom fysiotherapeute Inge Lenting uitzwaaien; ze gaat met pensioen!
20 april: Officiële opening showroom Old Ambt Meubelen in Oude Pekela
Nij Begun de goudpot aan het einde van de regenboog?
20 april: Kledingbeurs voor de minima aan Holland Marsh 17D Nieuwe Pekela
Sponsor Vera uit Nieuwe Pekela om te bouwen aan verandering in Rwanda!
21 april: Grunneger dainst in Hervormde kerk Nieuwe Pekela
12 en 13 juli Rock-On Outdoor Festival in het Boekhovenpark Nieuwe Pekela
Expositie 'Bruggen in beeld' in winkelcentrum de Helling
Organisatie klaar voor 3e Roegbainder wandeltocht
Auto brandt volledig uit aan Thorbeckelaan Oude Pekela
Nieuwe pand van Siefkes Vastgoed met een feestelijke knal officieel geopend
Vier teams strijden tegen elkaar tijdens 1e editie van slag om Pekels Goud
VAN HARTE: Aletta Bont is 33 geworden
Pekela staat er goed op bij gebruikers van Wmo
Seizoensafsluiting Damacota met SV Heerenveen én nog veel meer!
Weerbaarheid- en zelfverdedigingslessen voor dames bij Zempo
Gratis verhalencafé met Herman Sandman en Bert Hadders in Siep&Co
Overlast van crossmotoren bij het Heeresmeer
Defecte straatlantaarns blijven probleem in Pekela
Wie zal de provinciale voorleeskampioen van Groningen worden?

Reageren

Reacties lezen en schrijven is bij dit artikel niet mogelijk. U heeft geen [MijnPP-account].

fohcehj1gb9v88l0iectb7gj42