Initiatiefnemers Zonnepark Westerlee nemen participatie serieus

Geplaatst: donderdag 1 juni 2023 om 14:25 | Views: 3355

Auteur: www.pure-energie.nl

PEKELA - Op de informatieavond van donderdag 25 mei hebben Pure Energie en Coöperatie Energie(k) Oldambt een stand van zaken gepresenteerd van het participatieproces voor Zonnepark Westerlee. Op deze manier wilden zij de omwonenden informeren die niet actief betrokken waren bij de planvorming voor het zonnepark. Tijdens de informatieavond was er veel aandacht voor het laten zien van de landschappelijke inpassing: de inrichting en beplanting rondom het zonnepark.

Omwonenden hebben hierop invloed gehad. Enkele dagen na de informatieavond hebben de initiatiefnemers ook het rapport en de geanonimiseerde bijlagen gepubliceerd van het draagvlakonderzoek. Omwonenden en andere geïnteresseerden kunnen dit rapport in samenhang bezien met de presentatie van de informatieavond die ook digitaal op video is opgenomen voor degenen die er de 25ste niet bij konden zijn. De initiatiefnemers nemen het betrekken van inwoners serieus.

Invloed van omwonenden op de landschappelijke inpassing
Voor het maken van het ontwerp landschappelijke inpassing (de inrichting en beplanting rondom het zonnepark) zijn suggesties en ideeën bij omwonenden opgehaald: onder andere tijdens omgevingsrondes, informatiebijeenkomsten en werkgroepbijeenkomsten. Ook is geput uit de uitkomsten van het draagvlakonderzoek dat in de zomer van 2022 is uitgevoerd. De werkgroep Zonnepark Westerlee, bestaande uit negen omwonenden en een vertegenwoordig van Dorpsbelangen Westerlee, heeft tijdens twee bijeenkomsten conceptontwerpen en visualisaties besproken voor de landschappelijke inpassing. Zij werden hierbij ondersteund door een landschapsontwerper. Zo konden suggesties en ideeën goed worden uitgediept en worden verwerkt.

Enkele punten die zijn verwerkt:
• er is een wal van circa 1 meter toegevoegd aan de noordzijde,
• er is een ecologische verbinding toegevoegd voor kleine zoogdieren aan de westzijde,
• hoogtes van struiken zijn aangepast aan de noord- en noordwestzijde,
• de afstand is vergroot tussen de erven en het panelenveld aan de Ceresweg, ten zuiden van het zonnepark,
• de houtwal is op die plek langer en breder gemaakt.

De kaders van de provincie en gemeente zijn de basis voor het ontwerp. De input van de werkgroepdeelnemers is meerdere keren met deze overheden besproken. Verder is in het ontwerp rekening gehouden met adviezen van Staatsbosbeheer en Kenniscentrum Akkervogels - Grauwe Kiekendief. Deze adviezen sloten goed aan op de wensen van omwonenden.

Klik hier om de video te bekijken van de presentatie ‘stand van zaken participatie’: inclusief de conceptontwerpen en -visualisaties van de landschappelijke inpassing van eind mei 2023.

Draagvlakonderzoek
Als onderdeel van het beleid van de gemeente Oldambt ‘Programma zon en wind 1.0’ hebben de initiatiefnemers van Zonnepark Westerlee in de zomer van 2022 een draagvlakonderzoek laten uitvoeren door een onafhankelijk bureau: nog voordat de omgeving actief werd betrokken bij het uitwerken van het plan voor het zonnepark. De vraagstelling kwam in overleg met de gemeente en Dorpsbelangen Westerlee tot stand. Er is onder andere gevraagd wat mensen vinden van het opwekken van duurzame energie, hoe ze geïnformeerd willen worden, welke hinder ze vrezen en hoe ze van het zonnepark willen profiteren. Uit het onderzoek bleek onder andere dat de volgende onderwerpen leven bij omwonenden: het effect op het uitzicht, het effect op planten en dieren, geluid en reflectie en mogelijke overlast door bouwverkeer. Deze uitkomsten worden meegenomen bij de verdere ontwikkeling van het zonnepark.

⇾ Het rapport en de geanonimiseerde bijlagen van het draagvlakonderzoek zijn te vinden op de documentenpagina van de website www.zonneparkwesterlee.nl.

Ben Verwey, Coöperatie Energie(k) Oldambt: "De tijd en zorg die wij in participatie steken is een investering in meer acceptatie op de langere termijn.”

Investeren in acceptatie op de langere termijn
In het draagvalkonderzoek is ook de vraag gesteld of men voor of tegen het zonnepark is. Hieruit komt naar voren dat een meerderheid van omwonenden, in het bijzonder direct omwonenden, tegen is. Rose Headley van Pure Energie zegt hierover: “Uit een gesprek met een kritische omwonende kwam naar voren dat hij de aanpak van Pure Energie netjes vindt. Hij is ook voor duurzame energie is, maar heeft moeite met de plek waar we het zonnepark willen ontwikkelen: ‘er is al zoveel in deze omgeving.’”

In de omgeving van het beoogde zonnepark zijn inderdaad andere ontwikkelingen geweest zoals de bouw van windmolens in Meeden. Hier waren omwonenden niet of slecht bij betrokken. Ben Verwey van Coöperatie Energie(k) Oldambt: “Samen met Pure Energie pakken wij dat voor Zonnepark Westerlee anders aan: door omwonenden – ook uit aangrenzende gemeenten- invloed te geven op een mooie en gepaste landschappelijke inpassing en door ze te laten profiteren. Maar wij verwachten niet dat deze aanpak de acceptatie voor het zonnepark meteen zal vergroten. Zeker niet na wat de mensen hier in het verleden hebben meegemaakt. De tijd en zorg die wij in participatie steken is een investering in meer acceptatie op de langere termijn, want voor veel mensen hier zal gelden: eerst zien, dan geloven. En dat willen wij waarmaken.”

Over Zonnepark Westerlee
Zonnepark Westerlee van ongeveer 44 hectare is beoogd tussen de D.H. Vinkersweg en de Ceresweg in Westerlee - parallel aan het Emergobos. De locatie van het plangebied valt volgens het programma zon en wind 1.0 van de gemeente Oldambt binnen een aangewezen gebied voor kansrijke locaties voor de opwekking van zonne-energie. Het zonnepark van 44 hectare kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan de gemeentedoelstelling voor 100 hectare zon op land tot 2030. De verwachte jaarlijkse opbrengst is ongeveer 60 miljoen kilowattuur aan elektriciteit: ruim 11% van de totale elektriciteitsbehoefte in de gemeente. Pas na het doorlopen van het participatieproces zal een vergunning worden aangevraagd.

Stand van zaken mei 2023 van het conceptontwerp voor landschappelijke inpassing Zonnepark Westerlee

Eerder verschenen:

21 oktober: 'Weerwolven van Wakkerdam' in Hobbysoos A12
Activiteiten door de Badde en de gemeente Pekela: 'Kom erbij!'
Buurtwoning Pekela verhuist van Oude naar Nieuwe Pekela
Explosie bij zon- en nagelstudio aan Feiko Clockstraat Oude Pekela
22 september: Mannenbingo in MFC de Binding Oude Pekela
'Stilte voor de Storm'
Aftrap E-waste Race Pekela op OBS de Linde Nieuwe Pekela
29 september: Theatervoorstelling 'de bijzondere beer' in Bibliotheek
Stichting Leefvorm J&O (Jong &O) ontvangt predicaat erkend leerbedrijf
7 oktober: Korenfestival in MFC de Binding Oude Pekela
23 september: Last Summer Festival met Blues in Pekel
Gasten van de Zonnebloem genieten van gezellige muzikale middag
Wandelaars feestelijk binnengehaald op Via Gladiola Pekela
Oogstmarkt van 16 september bij de Riggel gaat niet door
PCOB Pekela ontvangt Groninger Kerken
Tweede dag Avond3Daagse Pekela [BEELDVERSLAG]
Ongeveer 550 lopers bij 1e avond Pekelder Avond3Daagse
Roon Staal doet Nieuwe Pekela aan tijdens Herfst Tour
N367 tussen Oude Pekela en Blijham 4 weken dicht
ABBA is terug in de Riggel op 23 september

Reageren

Reacties lezen en schrijven is bij dit artikel niet mogelijk. U heeft geen [MijnPP-account].

6r071p5gj8an4p32sdp6to80u2